scratch3.0 编程豆

super world

发布于:2020/01/02 更新于:2020/01/02 1746 举报

如果项目较大,或是第一次打开,请耐心等待一会儿。

作品简介

super world

操作说明

上下左右键操控 不要被蘑菇碰到噢 不要掉下去噢
6 3 0

评论区_

登录之后才能评论哦
嘻嘻……6 个月前
超级马里奥=超级编程猫?
大家一起⚪6 个月前
玩完游戏可以点个赞吗?嘻嘻
非凡哥6 个月前
只有一关啊?
大家一起⚪6 个月前

@非凡哥demo

BOOM!6 个月前
只有一关啊?
大家一起⚪6 个月前

@BOOM!是的哦